Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

http://www.poseh.gr/(Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων

http://www.admie.gr/Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

http://www.deddie.gr/ Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Π.Δ. 108/2013 – Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα