Αίτηση-Δήλωση για την Αφαίρεση Παροχής και Μετρητή