Χρήσιμα Έντυπα

Υπογραφή Ψηφιακής ΥΔΕ

Υποβολή Ψηφιακής ΥΔΕ στον ΔΕΔΔΗΕ

Υ.Δ. Πελάτη (όταν δεν υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής του υπογραφής)

Μη Οριστικοποιημένες ΥΔΕ

Έντυπο ΥΔΕ

Καταγραφή Στοιχειων ΕΗΕ

Πρωτόκολλο Ελέγχου ΕΗΕ κατα ΚΕΗΕ

Πρωτόκολλο Ελέγχου κατά ΕΛΟΤ 60364

Πρωτόκολλο Ελέγχου ΕΗΕ κατά ΕΛΟΤ HD 384

Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ

Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών

Αίτηση Ηλεκτροδότησης

Αίτηση Ηλεκτροδότησης Μέσης Τάσης για Νέες Παροχές

Έντυπο Δήλωσης Πρόσθετων Στοιχείων Πελάτη

Εξεταστέα ύλη για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών ηλεκτρολόγων

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599

Εξουσιοδότηση

Υπεύθυνη Δήλωση Καταναλωτή-Μηχανικός

Υπεύθυνη Δήλωση για Ανελκυστήρα

Αίτηση-Δήλωση για την Αφαίρεση Παροχής και Μετρητή

Αίτηση Μικρών Εργασιών

Πρόσθετη Συμφωνία για Εφεδρική Ηλεκτροπαραγωγή

Δήλωση-Εξουσιοδότηση Καταναλωτή για Υλικά

Έντυπο Δικαιολογητικών για την Υπογραφή Συμβολαίου

Έντυπο Υποβολής Αιτήματος Σύνδεσης Αυθαιρέτου

Αίτηση-Δήλωση Εξέτασης Αναγκαιότητας Δέσμευσης Χώρου Εγκατάστασης Υποσταθμού Διανομής σε Νεόδμητο Κτίσμα